สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ประวัติความเป็นมา

             

             พุทธสถานลานปฏิบัติธรรม บ้านเมตตาธรรม เริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อ ปีพ.ศ. ๒๕๔๙ มีศรัทธาเริ่มแรกเพียง ๓ ครอบครัว โดยมีคุณแม่บัวล้อม  หารต๊ะ  เป็นผู้ชี้แนะ สั่งสอนลูกหลานในการรักษาศีล ๕ ซึ่งได้เรียนรู้ ตามประสบการณ์ที่ท่านได้ผ่านความทุกข์มาทุกรูปแบบ จนได้เห็นธรรมว่า เบื้องต้นมนุษย์ต้องรักษาศีล ๕ เสียก่อน ต่อมามีผู้ปฏิบัติเพิ่มขึ้นเป็น ๑๐ ครอบครัว ด้วยการนำคำสอนไปปฏิบัติซึ่งเป็นหลักที่ง่ายต่อการปฏิบัติ ให้มนุษย์ได้รักษาศีล ๕ มีเมตตา มีความรักผู้อื่น ยึดหลักพรหมวิหารสี่ โดยให้ทุกคนนำกลับไปปฏิบัติที่บ้าน เมื่อปฏิบัติแล้วทำให้เกิดความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสำนึกถึงความผิดบาปที่ตนได้ละเมิดศีล เหยียบย่ำและทุศีล โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เพราะคิดว่าศีลเป็นเรื่องของอนาคต แต่ปัจจุบันไม่ได้ปฏิบัติ ทำให้ติดบาปเวร จนบางครั้งหมิ่นผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว ในปัจจุบันมีผู้ปฏิบัติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็น ๓๐๐ ครอบครัว

             ต่อมา ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗  วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง โดยพระชยานันทมุนี,ดร. เจ้าอาวาส ได้รับรองและแต่งตั้งให้คุณแม่บัวล้อม  หารต๊ะ ทำหน้าที่ประธานคณะผู้ปฏิบัติธรรม บ้านเมตตาธรรม และได้รับพุทธสถานลานปฏิบัติธรรมบ้านเมตตาธรรม  ไว้ในความดูแล  เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมแก่พระภิกษุ สามเณร  และผู้ที่ตั้งมั่นในการปฏิบัติธรรม  ตามหลักแนวทางสติปัฏฐาน ๔  

             พุทธสถานลานปฏิบัติธรรม บ้านเมตตาธรรม ได้ปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา และมีสถานที่ในการสร้างและดูแลโดยพุทธสถานลานปฏิบัติธรรม ทั้งสิ้น ๓ แห่ง ได้แก่

             ๑.สถานที่สร้างพระมหาเจดีย์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของพุทธสถานลานปฏิบัติธรรม บ้านเมตตาธรรม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒ ม.๕ ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จังหวัดน่าน (เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๒)

             ๒.หมู่บ้านผู้รักษาศีล ๕ บ้านเมตตาธรรม ตั้งอยู่ที่เลขที่ ๕๗ ม.๕ ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน ซึ่งเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ น.ส.๓ ที่คณะผู้ปฏิบัติธรรมได้รวบรวมปัจจัยซื้อเพื่อสร้างหมู่บ้านผู้รักษาศีล ๕ (เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๔)

             ๓.ดินแดนอรหันต์ คือสถานที่สำหรับเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม กรรมฐาน ของพระภิกษุที่มาจากทิศทั้ง ๔ และเป็นสถานที่ฝึกอบรมวิปัสสนากรรมฐานภาคสนามของนิสิตจาก วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน ฯ ซึ่งเป็นที่ดินส.ป.ก. ที่อยู่ในระหว่างดำเนินการยื่นคำขอใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจกรรมอื่นๆ กับทาง สปก. (เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕)

              และมีการปฏิบัติธรรมและสร้างบุญทาน ทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่แรกจนถึงปัจจุบัน โดยแบ่งเป็นกิจกรรมภายใน และกิจกรรมภายนอกดังนี้

 กิจกรรมการปฏิบัติธรรมภายใน

๑.สวดมนต์ทำวัตรเช้า – เย็น ทุกวัน
๒.รักษาศีล 5 ให้สะอาดและบริสุทธิ์เป็นนิจศีล
๓.รักษาศีล 8 หรืออุโบสถศีล ในวันโกนและวันพระ
๔.เจริญอยู่ในพรหมวิหารสี่ คือเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
๕.ทำบุญใส่บาตรเป็นประจำทุกวัน
๖.เข้าสู่การเรียนรู้ธรรมะพัฒนาชีวิตและจิตใจทุกวันพระ
๗.ฝึกปฏิบัติสมาธิ วิปัสสนา กรรมฐาน เป็นประจำทุกวัน
๘.การปฏิบัติธรรมเมตตาธรรม ปัญญาในช่วงเวลาที่มีการจัด ๓ เดือนต่อ ๑ ครั้ง
๙.การสร้างบารมี ๑๐ ด้วยการสร้างพระมหาเจดีย์ เพื่อน้อมถวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และเพื่อเทิดไท้องค์ราชันฯ และรวมถึงการสร้างสถานที่ต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมของผู้ปฏิบัติธรรม บ้านเมตตาธรรม

กิจกรรมสืบทอดพระพุทธศาสนาภายนอก

๑.กิจกรรมการทำบุญสืบทอดพระพุทธศาสนาในจังหวัดน่าน
๒.กิจกรรมการทำบุญสืบทอดพระพุทธศาสนาในจังหวัดต่างๆ และในต่างประเทศ
๓.กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน
๔.กิจกรรมสงเคราะห์ผู้ยากไร้
๕.กิจกรรมเพื่อการศึกษา
๖.กิจกรรมศึกษาสงเคราะห์
๗.กิจกรรมเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม

      

Tags : บ้านเมตตาธรรม

view