สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรมการปฏิบัติ

พุทธสถานลานปฏิบัติธรรมบ้านเมตตาธรรม ได้จัดให้มีกิจกรรมการปฏิบัติธรรม ปฎิบัติดีปฎิบัติชอบ เพื่อเป็นการลดละกรรมเก่าไม่สร้างกรรมใหม่ ให้กับตนเองดังนี้

1. การปฏิบัติสร้างสมกุศลลดละกรรม ประจำวัน  โดยมีศาสนกิจที่ถือปฏิบัติได้แก่

     1.1 การรักษาศีล 5 ซึ่งต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด (ในวันพระ รักษาศีลแปดรับประทานอาหาร 1 – 2 มื้อ)

     1.2 การทำบุญใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ ณ ดินแดนอรหันต์เป็นประจำทุกเช้า

     1.3 การสวดมนต์ทำวัตรเช้า ในเวลา 05.00 น. เป็นเวลาประมาณ 1 ชั่วโมงและนั่งสมาธิหลังสวดมนต์

     1.4 การสวดมนต์ทำวัตรเย็น ในเวลา 18.00 น. เป็นเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง และนั่งสมาธิหลังสวดมนต์ (ในวันพระหรือวันโกน อาจมีการเรียนรู้ธรรมะ)

     1.5 การเดินจงกรมและนั่งสมาธิ ในเวลา 12.00 – 13.00 น.ของทุกวันโดยพร้อมเพรียงกัน ส่วนในเวลาอื่นท่านที่ว่างสามารถปฏิบัติได้ตามอัธยาศัย

     1.6 การทำความสะอาดดูแลความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่ ในช่วงเวลาก่อนรับประทานอาหารเช้า, ช่วงสาย , และช่วงบ่าย

2. กิจกรรมการปฏิบัติธรรม  พุทธสถานลานปฏิบัติธรรมบ้านเมตตาธรรมได้จัดให้มีการศึกษาเรียนรู้ธรรมะ การบรรยายธรรมะ สนทนาธรรมตามคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะนำธรรมะเหล่านั้นไปใช้จริงในชีวิตประจำวัน  โดยมีระยะเวลาการเรียนรู้ประมาณ 3 วันขึ้นไป เพื่อที่จะเข้าใจและสามารถนำคำสอนไปใช้ได้จริง ซึ่งแบ่งการเรียนรู้ออกเป็น 3 ระดับคือ

  • ธรรมะระดับปฏิบัติเวียนว่ายตายเกิด เป็นธรรมะสำหรับผู้ที่ปรารถนาจะเวียนดี เกิดดีในวัฎสงสาร แม้นอยู่ก็สบาย เมื่อตายก็สบาย ซึ่งจะเน้นในการรักษาศีลเป็นสำคัญ
  • ธรรมะระดับปฏิบัติขึ้นสู่สรวงสวรรค์ เป็นธรรมะที่พัฒนาจิตขอมนุษย์ที่เริ่มเห็นทุกข์จากการเกิดเป็นมนุษย์ จึงมุ่งหน้าแสวงหาสวรรค์สมบัติ อันประกอบด้วยทาน ศีล สมาธิ เป็นเบื้องต้น
  • ธรรมะระดับปฏิบัติสู่มหานิพพาน เป็นธรรมะสำหรับผู้ที่ชำระจิตและยกจิตของต้นให้ข้ามพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งหลาย เป็นผู้เล็งเห็นความไม่เที่ยงแห่งการเวียนว่ายตายเกิดและแม้จะสู่สรวงสวรรค์เมื่อสิ้นบุญแล้วย่อมต้องเกิด เมื่อไม่ปรารถนาจะเกิดจึงได้ปฏิบัติเพื่อตัดภพชาติที่ยาวนานให้สั้นลง จนเป็นชาติสุดท้ายด้วยการปฏิบัติในการให้ทาน รักษาศีลให้บริสุทธิ์ตามสถานภาพแห่งตน การเจริญสมาธิ การชำระจิต การสร้างสมบารมีทั้ง 10 กองและสละละวาง   เป็นต้น

ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้ธรรมะทั้ง 3 ระดับนี้ตลอดระยะเวลาการเรียนรู้ธรรมะ 3 วัน เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยจัด 3 เดือนครั้ง ซึ่งผู้สนใจเข้าเรียนรู้ธรรมะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเบื้องต้นได้ที่พุทธสถานลานปฏิบัติธรรมบ้านเมตตาธรรม

การทำบุญใส่บาตรพระภิกษุและสามเณร

การสวดมนต์ทำวัตร

การนั่งสมาธิื

 

การเดินจงกรม

การเสวนาธรรม

การลดละกรรมทำความสะอาดสถานที่

view