สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

การสร้างพระมหาเจดีย์แบบจำลองของสวรรค์

การสร้างพระมหาเจดีย์แบบจำลองของสวรรค์

        นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงส่งจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องสูงที่ตัดเลือกให้สถานที่แห่งนี้ ณ ดินแดนเหนือสุดแห่งล้านนาตะวันออก เป็นสถานที่ตั้งอันมั่นคงของ “พระมหาเจดีย์แบบจำลองของสวรรค์ แห่งองค์สมเด็จพระศรีอาริยเมตไตรย” ซึ่งเริ่มสร้างขึ้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2553

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  • เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา แด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ในภัททกัปทั้งที่ผ่านมาและกำลังจะมาถึงคือองค์สมเด็จพระศรีอาริยเมตไตรย
  • เพื่อสืบทอดและกอบกู้พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป โดยเริ่มแรกในการกอบกู้ศีลธรรมกลับคืนสู่จิตมนุษย์ผู้ทุศีล การสร้างบุญทาน การสร้างมหาทานด้วยความเสียสละละวาง
  • เพื่อเป็นสถานที่สำหรับรวมตัวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลก
  • เพื่อเป็นสถานที่เรียนรู้ธรรมะและปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งเข้าเฝ้าสักการะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆพระองค์

ซึ่งในการสร้างพระมหาเจดีย์มีความพิเศษแตกต่างจากทั่วไป จนถือได้ว่าเป็นสถานที่หนึ่งเดียว ที่นี่ ที่เดียวเท่านั้น โดยท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่(เร็วๆนี้ค่ะ)

view