สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณกุศล

กิจกรรมการบำเพ็ญสาธารณกุศล เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา

       เพื่อเป็นการสิบทอดพระพุทธศาสนาทางพุทธสถานลานปฏิบัติธรรมบ้านเมตาธรรมได้จัดกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศล โดยรวมกลุ่มคณะของผู้ปฏิบัติร่วมทำบุญสร้างสมกุศลตามวัดต่างๆ ทั้งในจังหวัดน่าน และต่างจังหวัดต่อเนื่องเป็นประจำ

กฐินวัดบ้านดอนแก้ว อ.ท่าวังผา จ.น่าน 10 พ.ย.2556

ผ้าป่าร่วมหล่อพระและสร้างศาลาปฏิบัติธรรม

วัดหาดเค็ดบน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 7 ธ.ค.2556

ร่วมพิธีถวายการต้อนรับพระเดชพระคุณพระชยานันทมุณี

เจ้าอาวาสวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง อ.ภูเพียง จ.น่าน

7 ธ.ค.2556


กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก

       ทั้งภายในและภายนอก ทางพุทธสถานได้เล็งเห็นถึงความเท่าเทียมกันของความมนุษย์ที่ต่างเกิดมาร่วมทุกข์ร่วมสุข หากแต่ในบางครั้งบางคนยังขาดแคลน ถึงแม้ว่าผู้ปฏิบัติธรรมจะไม่ใช่คนร่ำรวย หากแต่จิตอันมีเมตตาเพื่อนร่วมโลก จึงได้รวมตัวกันเพื่อแบ่งปันสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ตลอดถึงทุนการศึกษา เพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกคนมีพลังและมีชีวิตต่อเพื่อสร้างความดี

view